Overzicht Lessen

.

Onderstaand een overzicht van de Fasen, Modules en lessen

 

Fase 1: Eigenaarschap | Modules

Les 1: Randvoorwaarden voor verandering

Deze les gaat over wat het van jou en je organisatie vraagt om aan de slag te gaan met Samensturing. Maar vooral ook: wat het jullie kan opleveren! Hoe je medewerkers betrekt in de vormgeving van hun werk en hoe je als leiderschap verantwoordelijkheid kunt dragen voor het geheel i.p.v. ieder op zijn eigen stukje.

Les 2: Collectief doel en leidende principes

Deze les gaat over het bestaansrecht (collectief doel) van je organisatie en hoe je d.m.v. leidende principes ervoor kunt zorgen dat je de juiste dingen blijft doen in je organisatie.

Les 3: Betekenisgeving en samen beslissen

Deze les gaat over betekenisgeving als voorwaarde om echt samen met elkaar te kunnen besluiten. Hoe je tot besluiten komt waarin iedereen een stem heeft en besluiten gedragen worden door de mensen die erbij betrokken zijn. Je leert ook wat de consequenties zijn als je dit niet (goed) doet. Die ga je wellicht wel herkennen. Je leert hoe je tot betekenisgeving komt en welk effectief middel je daarvoor in kunt zetten.

Les 4: Verbinding met het gezamenlijk doel

Deze les helpt je om mensen te verbinden vanuit hun drijfveren en kwaliteiten aan het gezamenlijk doel. Dit noemen we bij Samensturing de ‘verticale verbinding’. Als je de stappen zet die horen bij de verticale verbinding zorg je ervoor dat mensen in jouw organisatie zich betrokken voelen en de juiste dingen aan het doen zijn.

Les 5: Verbinding met elkaar

Deze les gaat over hoe je mensen helpt tot bloei te komen in jouw organisatie, hoe je teams kunt laten floreren en hoe je meer uit je teams kunt halen en sneller je doelen kunt bereiken door een veilige werksfeer te creëren en ervoor te zorgen dat mensen het goed hebben met elkaar. 

Les 6: Vitale verbindingen

Deze les gaat over het verbinden van systemen aan het gezamenlijk doel. Want behalve het verbinden van mensen aan het collectief doel, is het voor een samensturende organisatie ontzettend belangrijk dat ook je systemen, zoals je structuur, je communicatie en cultuur hierop aansluiten. Aan de hand van de metafoor van het lichaam ontdek je hoe je deze systemen effectief samen laat sturen.

Les 7: Transformationeel leiderschap

Deze les zoomt specifiek in op jouw rol als bewaker van het collectief doel (het bestaansrecht van je organisatie). Je leert wat het verschil is met traditioneel/transactioneel leiderschap en waarom transformationeel leiderschap zo belangrijk is bij Samensturing. Ook leer je hoe je als transformationeel leider naar je organisatie en naar je eigen handelen kijkt. 

Les 8: Situationeel leiderschap

Deze les zoomt specifiek in op jouw rol als verticale verbinder. Je leert hoe je ervoor zorgt dat je het (beginnend) enthousiasme voor plannen kunt vertalen in stappen en hoe je je mensen kunt helpen om daar uitvoering aan te geven. In deze les leer je ook hoe je als leider aansluit bij de motivatie en deskundigheid van mensen en teams, maar steeds gericht blijft op het gezamenlijk (collectief) doel.

Les 9: Dienend leiderschap

Deze les zoomt specifiek in op jouw rol als horizontale verbinder. Hoe kan jij als leider ervoor zorgen dat mensen zich veilig voelen en dat teams het goed hebben met elkaar? Je leert hoe je als leider dichtbij de ander kan zijn, maar ook dichtbij jezelf kan blijven.

Fase 2: Gedeelde verantwoordelijkheid | Modules

Les 10: Van missie naar teamvisie

Deze les leer je je team inrichten als een verantwoordelijkheidsgebied. Je leert hoe zo’n verantwoordelijkheidsgebied er in de praktijk uitziet, welke voorwaarden daarvoor nodig zijn en hoe het proces van totstandkoming eruit ziet.  

Les 11: Van teamvisie naar teamplan

In deze les gaan we de teamvisie concreet maken. Wat betekent de teamvisie voor wat het team het komend jaar te doen heeft? En hoe check je of jij en je team nog wel de goede dingen aan het doen zijn? 

Les 12: Inrichten van een overlegstructuur

In deze les leer je hoe je een overlegstructuur inricht op basis van verantwoordelijkheidsgebieden en hoe om te gaan met zeggenschap rondom zaken die teamoverstijgend zijn (dus die ook andere teams of de organisatie raken). Wanneer doe je nu wat op welk niveau en wie is daar dan bij betrokken?

Les 13: Effectief vergaderen

Deze les leert je hoe jij binnen jouw organisatie minder, leuker en effectiever kunt vergaderen door te ‘vergaderen volgens de bedoeling’. Dat betekent dat vergaderingen een concrete bijdrage leveren aan hetgeen jullie met elkaar te doen hebben en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, maar ook efficiënt verlopen en leuk zijn om aan deel te nemen.

Les 14: Dialoogvaardigheden

In deze les leer je hoe jij op een goede manier in gesprek kunt gaan over dingen die voor jullie team/organisatie belangrijk zijn, zodat ook de dingen op tafel komen die er echt toe doen. Je krijgt concrete handvatten hoe je ervoor zorgt dat ieders stem gehoord wordt en je meer diepgang krijgt in gesprekken.

Les 15: Zelf oplossen van (belangen)conflicten

Deze les gaat over hoe je omgaat met tegenstrijdige belangen. Dat kan zijn in je team, maar ook wanneer een individueel belang botst met het gezamenlijk belang. Je leert hoe je dat oplost op een manier die recht doet aan alle betrokkenen.

Les 16: Veranderend leiderschap

Deze les gaat in op hoe je als leider op een goede manier om gaat met de veranderende verhoudingen en een rol kiest waarmee je optimaal bijdraagt aan de missie en ontwikkeling van je team. En wat het specifiek betekent voor jouw specifieke leiderschapsrol die we bij Samensturing onderscheiden.

Les 17: Van boven naar samen

In deze les zoomen we specifiek in op 3 belangrijke grondbeginselen van Samensturing en wat ze betekenen voor de veranderende samenwerking in het team, tussen team en leidinggevende en tussen verschillende teams, dus teamoverstijgend.

Les 18: Bemoedigingscultuur

Deze les gaat over hoe een bemoedigingscultuur kan bijdragen aan het gevoel van psychologische veiligheid binnen je team en binnen de organisatie. Je leert wat we bij Samensturing verstaan onder een bemoedigingscultuur en hoe je die verankert in je teamprocessen en uitbouwt.

Fase 3: Balans tussen zelf en samen | Modules

Les 19: Ondersteuningsplan en teamleren

In deze les leer je hoe het initiatief voor het organiseren van de eigen ondersteuning bij het team neer kunt leggen en hoe  je je team helpt om zelf te formuleren wat ze van de organisatie nodig hebben in een ondersteuningsplan.

Les 20: Mentorschap en individueel leren

In deze les duiken we dieper in op het thema ‘leren’. Wat is het verschil tussen individueel- en groepsleren, welke vormen kennen we en met welke aspecten moeten we rekening houden? Daarnaast leer je hoe je als (team)leider of coach je mensen kunt begeleiden in hun leerontwikkeling. 

Les 21: De lerende organisatie / teamoverstijgend leren

In deze les leer wat een ‘lerende organisatie’ precies is en wat het betekent voor de inrichting en systemen van je organisatie, zoals leiderschap, cultuur, structuur, communicatie en waarden.

Les 22: Het team evalueert haar eigen functioneren

In deze les leer je wat de basisvoorwaarden voor effectief en veilig samen evalueren zijn en hoe je dit op een goede manier binnen je organisatie introduceert. Je leert ook hoe je deze nieuwe werkwijze inbed in je teamprocessen en in de HR-systematiek en beloningsbeleid 

Les 23: De rol van leidinggevende en HR bij nieuw evalueren

Deze les gaat over hoe je als leidinggevende of HR om kunt gaan met de verandering. Je leert hoe je een zinvol alternatief vindt voor het beoordelingsgesprek en hoe je als HR samen met teams stuurt en de instrumenten daarop aanpast.

Les 24: Nieuw evalueren en de rol van OR en RvT

Deze les gaat over ‘Samensturing als besturingsfilosofie’. Je leert hoe je als strategische driehoek en vanuit shared governance samen (eind)verantwoordelijk kunt zijn voor het strategisch kader. En wat dat concreet betekent voor de invulling van de rol en taken van de OR en de RvT.

Les 25: Principes voor het inrichten van de ondersteuningsorganisatie

In deze les leer je wat het doel is van de ondersteuningsorganisatie , wat de basisbeginselen ervan zijn, hoe je het inricht en wat het betekent voor wat jij als leider te doen hebt.

Les 26: De eerste schil: het ondersteuningsteam

Deze les leert je wat een ondersteuningsteam is, hoe je het inricht en hoe de ondersteuningstaken van de 3 leiderschapsrollen die we kennen binnen Samensturing er daarbinnen uitzien. Ook leer je hoe je een overlegstructuur creëert die hierbij past.

Les 27: De tweede schil: rol van het organisatie ondersteuningsteam

Deze les leert je hoe je een effectief stafteam/bedrijfsbureau creëert. Wat een organisatie ondersteuningsteam is, hoe je het inricht en hoe de ondersteuningstaken van de 3 leiderschapsrollen die we kennen binnen Samensturing er daarbinnen uitzien. Ook leer je hoe je een overlegstructuur creëert die hierbij past.

Fase 4: Samensturing optima forma | Modules

Les 28: Hoe ziet de samensturende organisatie eruit?

In deze les leer je de 12 principes waaraan je een samensturende organisatie aan herkent. Je leert hoe je ze kan checken en toetsen binnen de praktijk van jouw organisatie. Hoever is jouw organisatie?

Les 29: Borgen en uitbouwen

Deze les gaat over hoe je de principes levend houd, hoe je dat wat goed is kunt consolideren en al lerend kunt groeien naar een samensturende organisatie in optima forma.

Les 30: Toepassen op nieuwe vraagstukken

In deze les leer je hoe je elk nieuw vraagstuk of verandering die zich aandient vanuit de samensturingsprincipes en op een samensturende manier kunt benaderen en aanpakken.